แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคล

ในวัยเด็ก  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุ  ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ  การหายใจการไหลเวียน

เลือดและน้ำเหลือง สมองและไขสันหลัง  และภาวะล้มเหลวหลายระบบในภาวะเฉียบพลัน  วิกฤตเรื้อรัง

ความตาย  และภาวะใกล้ตาย  ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์  ยึดหลักจริยธรรม

กฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาชีพ  และหลักมนุษยชน  เลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีและผลการวิจัยที่เหมาะสม

ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง


คำอธิบายรายวิชา

      ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตร์  และกลศาสตร์ของยา  ปฏิกิริยาต่อกันของยา กลุ่มยาประเภทต่างๆ สมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดรักษา  บัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข บทบาท และความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา

      Basic knowledge of pharmacology; pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs; drug reactions; classes of drugs; herbal medicines; list of drugs according to the regulations of the Ministry of Public Health, Thailand; nurse’ role and responsibilities on drug administration

คำอธิบายรายวิชา

      แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคล

ในวัยเด็ก  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุ  ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ  การหายใจการไหลเวียน

เลือดและน้ำเหลือง สมองและไขสันหลัง  และภาวะล้มเหลวหลายระบบในภาวะเฉียบพลัน  วิกฤตเรื้อรัง

ความตาย  และภาวะใกล้ตาย  ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์  ยึดหลักจริยธรรม

กฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาชีพ  และหลักมนุษยชน  เลือกใช้ทรัพยากร  เทคโนโลยีและผลการวิจัยที่เหมาะสม

ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

Concepts and principles of nursing care for individuals during childhood, adult and elderly responding to illnesses based on holistic approach and the Theory of Caring given to different ages of persons who have health problems relate to respiratory system, lymph and circulatory systems, neurological system, nd multiple organs failure in acute, critical and chronic conditions; using nursing processes based on humanized-care, ethics and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care