กลุ่มวิชาที่ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชเป็นผู้รับผิดชอบ

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรในการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัยที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพจิต ด้านความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การป้องกัน ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)

Nursing practice applying nursing processes based on holistic approach and the Theory of Caring in provide nursing care to different ages of persons who have risks and problems regarding mental health, thinking, perception, memory, intelligence, emotion, behaviors, drug abuse and violence in acute, critical and chronic conditions; screening and assessing mental problems and illness, organizing prevention, promotion, therapeutic and rehabilitation activities to individuals and groups in clinical settings and community; applying therapeutic relationship to help persons who have mental health problems based on the principle of ethics and human rights and integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality for self-care via family and community participation