รายวิชาหรือหัวข้ออื่นๆ  ที่น่าสนใจ

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารการวิเคราะห์ และเลือกใช้สารสนเทศทางการพยาบาลในการพยาบาลกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนบนพื้นฐานควมเอื้ออาทร