Ceiltap ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเฉพาะทางสาขากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ส่วนประกอบโครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่การทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เกี่ยวกับการย่อยอาหาร การขับถ่าย ต่อมไร่ท่อ และการทำงานของฮอร์โมน การสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและการควบคุมภาวะปกติของร่างกาย

โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับ ผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อประสาท การไหลเวียน การหายใจ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ เพื่อให้มีการทำงานประสานกันอย่างสมดุล การควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ
ให้อยู่ในภาวะปกติ