บทที่ 6
การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพสำหรับบุคคลวัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของปัยหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อนทั้งในระยะเฉียบพลัน  วิกฤต  และเรื้อรัง
          6.1  ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคที่เกิดขึ้นใหม่ (Re-emerging disease)
          6.2  ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคเขตร้อน